Rekisteriseloste

Home / Rekisteriseloste

HENKILÖREKISTERISELOSTE 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ:
FysioSarit Oy y-tunnus 1814793-2,
Kirkkokatu 8, 57100 SAVONLINNA
P.015 510656, 0440 510656
fysiosarit@fysiosarit.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ:
Sari Valkama
sari.valkama@wiksu.fi , fysiosarit@fysiosarit.fi
p. 015 510656, 0440 510656

REKISTERIN NIMI JA KÄYTTÖTARKOITUS:
FysioSarit Oy:n 1814793-2  asiakasrekisteri, jossa asiakastiedot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:
Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.
Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-. hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään Diarium asiakastietojärjestelmään. Sähköisistä potilastietojärjestelmistä on laadittu erillinen omavalvontasuunnitelma, johon yrityksen työntekijät ovat sitoutuneet.
Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidylle.

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Mikäli potilastietoja tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon, informoidaan siitä erikseen.

Diarium -asiakastietojärjelmään tallennettuja tietoja käytetään asiakkaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin sekä asiakkaan tai muun maksavan tahon laskuttamiseen.
Ajanvaraustiedot tallennetaan nettiselainpohjaiseen sovellukseen. Ajanvaraustietoja pääsee tarkastelemaan ja tallentamaan vain FysioSarit Oy:n työntekijät (salasana). Ajanvaraustietoihin tallennetaan henkilön nimi ja puhelinnumero terapeutin sairastumisen varalta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Asiakkaan henkilötiedot (nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot, alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot)
Jos maksaja on joku muu taho kuin asiakas itse, maksajan tiedot.
Työtapaturma- tai ammattitautitapauksessa työnantajan vakuutusyhtiön nimi ja yhteystiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, lääkäriltä, Sosterilta, vakuutusyhtiöltä.
Tiedot kerätään haastattelemalla sekä täyttämällä rekisteritietolomake, jossa henkilötietolain mukainen informointi luettavissa. Asiakas allekirjoittaa lomakkeen. Jos allekirjoitusta ei jostain syystä saada (esim. terveydellisistä syistä) informointi tehdään näyttämällä asiakirjaa asiakkaalle ja kertomalla tietojen käyttötarkoituksesta. Näissä tapauksissa terapeutti voi kirjata tiedot ylös. Terveydenhuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvollisuus kirjata asiakastietoihin hoidon kannalta tarpeelliset tiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:
Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.
Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kustannuksista vastaaville tahoille, joille FysioSarit Oy on raportointivelvollinen.
Tilitoimistolla on kirjanpito-oikeudet Diarium-asiakasrekisteriin. Kirjanpitäjällä ei ole pääsyä asiakkaan henkilö- ja potilastietoihin.
Fns Oy:n (Diarium asiakastietojärjestelmä) tekninen etätukipalvelu sekä asiakastietojen ylläpitopalvelu.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA:
Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS:
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen. Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE:
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Henkilötietoja käyttävät ainoastaan ao. asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot suojataan ulkopuoliselta käytöltä. Työasemaan kirjautuminen vaatii salasanan ja Diarium asiakastietojärjestelmä vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS:
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Henkilötietorekisterin tarkistaminen tehdään yhdessä terapeutin kanssa. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva virheellinen henkilötieto.